Notariusz – Wrocław Rynek

Notariusz dokonuje następujących czynności:

 1. sporządza akty notarialne,
  1a. sporządza akty poświadczenia dziedziczenia,
  1b.[1] podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego,
 1. sporządza poświadczenia,
 2. doręcza oświadczenia,
 3. spisuje protokoły,
 4. sporządza protesty weksli i czeków,
 5. przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o których mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
 6. sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,
 7. sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
 8. sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Dodatkowo:

 1. współpracuje z tłumaczami przysięgłymi w zakresie tłumaczenia przysięgłego dokumentów,
 2. bezpłatnie informuje w zakresie dokonywanej czynności,
 3. dokonuje czynności notarialnych także poza siedzibą Kancelarii, jeśli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.

[1] Nie stosuje się do spadków otwartych przed dniem 17.08.2015 r.